Teemat

Ajattelen, että jokaisen tulee tietää pystyvänsä vaikuttamaan asioihin ja osallistumaan yhteiskunnan toimintaan. Kaikilla on oltava mahdollisuus luottaa omiin tulevaisuudennäkymiinsä. Päätöksenteko ja politiikka eivät saisi tuntua arjesta kaukaiselta.

Kulttuurin ja arvojemme puolella

Jokainen toimiva yhteiskunta perustuu toimivaan kulttuuriin ja osaamiseen. Vahva kulttuuri on tärkeä vastavoima ääriliikkeille. Kulttuuri mahdollistaa koulutuksen, oppimisen, kasvun, sivistyksen ja demokratian.

Kulttuuritoiminta kaikkineen lisää hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta. Se tukee jokaisen osallisuutta yhteiskuntaan. Kulttuuri- ja luovien alojen tukeminen on tärkeää aina nuorten harrastustakuusta vanhuusiän harrasteisiin. Kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua hyvinvointia ja osallisuutta edistävään toimintaan. Yhteisöön kuuluminen estää syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Keski-Suomi on vahva sivistyksen ja osaamisen keskus. Alueen kulttuuria, luovia aloja, vireää kulttuuriympäristöä ja kulttuuriperinnön säilyttämistä täytyy tukea aseman säilyttämiseksi sekä matkailun kasvun takaamiseksi. Tehdään Keski-Suomesta entistä vahvempi eurooppalainen kulttuurikeskus.

Tasa-arvoinen työelämä & joustoa perheen ja uran yhdistämiseen

Työelämän tulee olla kannustavaa ja kaikilla mahdollisuudet käyttää kykyjään. Syrjäytymisen riskit pitää saada minimoitua. Elinikäisten oppimispolkujen luominen ja tuki- ja sosiaaliturvajärjestelmien joustavuuden parantaminen ovat tärkeässä roolissa työelämän murroksessa, syntyvyyden laskiessa ja väestön ikääntyessä.

Työnantajan tulee voida palkata tehtävänkuvaan sopivin henkilö tämän iästä ja sukupuolesta riippumatta. Lapsihaave ei saa olla kellekään uhka, sen täytyy olla kannattava mahdollisuus. Perhevapaita on uudistettava lasten ja perheiden ehdoilla. Uudistuksella parannettaisi edelleen erityisesti naisten asemaa työelämässä. Myös palkka-avoimuuden edistäminen on keino tasa-arvoisuuden lisäämiseen.

Osaamisen perusta luodaan jo lapsuudessa ja varhaiskasvatuksessa. On tärkeää, että lasten ja perheiden palveluja ja tuen muotoja parannetaan entisestään. Kahden vuoden maksuton varhaiskasvatus on tärkeää saada toteutumaan. Varhaiskasvatuksen laatu ja sopivat ryhmäkoot on taattava.

Huippuosaamisen ja kasvun keskus

Koko tulevaisuus kiteytyy ihmisten osaamiseen ja sen päivittämisen mahdollisuuksiin. Vain osaamisen ja työpaikkojen kohtaamisella voidaan luoda vakaata talouskasvua ja kestävää kehitystä. Keski-Suomi on sivistyksen, hyvinvoinnin, liikunnan ja kulttuurin keskus. Näin tulee olla jatkossakin.

Keski-Suomen koulutuksen monialainen huipputaso täytyy saada säilytettyä kaikilla koulutustasoilla. Eri koulutusasteiden poikkitieteellistä sekä oppilaitosten välistä yhteistyötä kannattaa kehittää edelleen. Keskiössä on myös tehokas työelämäyhteistyö. Monialaisuus on keskisuomalainen valtti, jolla vastataan tulevaisuuden tarpeisiin.

Vahvistetaan Keski-Suomen globaaleihin kysymyksiin ratkaisuja tarjoavaa osaamista mm. ilmastonmuutoksen torjunnan ja puhtaan veden ratkaisuihin, kyberturvallisuuteen sekä biotalouden kehittämiseen. Meillä on tulevan Hippos2020-hankkeen myötä entistä paremmat edellytykset toimia hyvinvoinnin ja liikuntatieteiden pääkaupunkina ja tarjota korkean osaamisen ratkaisuja myös ikääntymisen haasteisiin.

Kansainvälinen yhteistyö

Ajatusmaailmaani leimaa keskisuomalainen, avoin ja uudesta tiedosta kiinnostunut kansainvälisyys. Olen aina tarttunut tilaisuuteen oppia uutta. Sen seurauksena olen asunut kahdesti ulkomailla aina kotiin Jyväskylään palaten. Ikärakenteen ja syntyvyyden haasteissa on myös tärkeää saada kansainvälisiä huippuosaajia jäämään ja asettumaan Keski-Suomeen. Korkeakoulumme ja työelämämme ovat aktiivisten opiskelu- ja virkavaihtojen kohteina, joten tähän on jo olemassa kaikki mahdollisuudet.

Kansallisylpeys ja kansainvälisyys eivät sulje toisiaan pois. Päinvastoin vahva oman kulttuuriperintömme tunteminen mahdollistaa kasvua tukevan kansainvälisen yhteistyön. Suomessa elämme maailman turvallisimmassa ja onnellisimmassa maassa. Tie tähän on luotu kovalla työllä muutaman sukupolven hartiavoimin. Siitä sietää olla ylpeä, ja yhä toimivamman yhteiskunnan rakentamista jatkaa. Suomalaista osaamista voi ja pitää markkinoida.

Suomen EU-jäsenyys takaa meille kasvua, rauhaa ja turvallisuutta. On tärkeää olla aktiivisesti mukana yli 500 miljoonan ihmisen alueella, joka muodostaa maailman suurimman sisämarkkinan. Sillä mitä EU päättää, on vaikutuksia globaalisti. Tässä päätöksenteossa meidän on oltava aktiivisesti mukana ja ajettava mm. kestävää kasvua, yhtenäistä turvapaikkapolitiikkaa ja maahanmuuttovirtojen hallintaa, EU-puolustusyhteistyötä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen torjuminen ja kierto- ja biotalouden innovaatioiden tukeminen on lähivuosien suurin globaali haaste, jonka tulee kulkea kaiken päätöksentekotyön keskiössä. Maailma täytyy jättää tuleville polville paremmassa ja kestävämmässä kunnossa kuin se on nyt. Ilmastonmuutos ei odota.

Vaalilupauksia ja -teemoja ei pitäisi katsoa erillisinä kokonaisuudesta. Mielestäni kaikkia koskettavia keskeisiä asioita tulevalla kaudella ovat muun muassa kestävä ja kurinalainen taloudenpito, koko Suomen ja Keski-Suomen liikenneyhteyksien kehittäminen ja varmistaminen ja joustavan nykypäivän työelämään sopivan sosiaaliturvan uudistukset. Turvallisuuden edistäminen ja riittävä resursointi on ytimessä yhteiskuntamme toimivuuden ja ihmisten turvallisuudentunteen takaamiseksi. Turvallisuuden osalta tärkeäksi nousevat maahanmuuttopolitiikan hallinta, viranomaisten riittävät resurssit ja rangaistusten kiristäminen. Kansainvälisen EU- ja Nato-puolustusyhteistyön edistäminen on tärkeää.