Janiika Vilkuna – på svenska

Jag heter Janiika Vilkuna och kommer från Mellersta Finland, där min släkt har bott i fyra generationer. Jag är 37 år och mamma till två barn.

Jag arbetar med beslutsfattande och lagstiftningsarbete som europaparlamentariker Henna Virkkunens medarbetare och kommunikationssamordnare. Jag har möjligheter att påverka.

Jag är beredd att flitigt och pålitligt arbeta för att främja gemensamma frågor. Nu behövs långsiktigt och djärvt beslutsfattande som tryggar en bra framtid för kommande generationer.

Ingen kampanj lyckas utan ett bra team och en god gemenskap. Kom med som stödjare, aktiv kampanjarbetare eller någonting där emellan i vårens mest positiva team. Anmäl dig här!

Jag tror att alla behöver känna att de kan påverka saker och ting och kan delta i samhällets verksamhet. Alla ska ha möjlighet att lita på sina egna framtidsutsikter. Beslutsfattande och politik ska inte kännas långt från vardagen.

 

Med utgångspunkt i vår kultur och våra värden

Varje fungerande samhälle grundar sig på en stark kultur och på kompetens. En stark kultur är en viktig motvikt till extremism. Kultur möjliggör utbildning, lärande, tillväxt, bildning och demokrati.

Kulturverksamhet, med allt vad det kan innebära, ökar välbefinnandet och samhörigheten. Den stödjer vars och ens delaktighet i samhället. Det är viktigt att stödja kulturbranschen och de skapande branscherna, oavsett om det handlar om att garantera ungas fritidsintressen eller åldringars hobbyer. Alla bör ha möjlighet att delta i verksamhet som främjar välbefinnande och delaktighet. Att höra till en gemenskap förhindrar marginalisering och ensamhet.

Jyväskylä är ett starkt centrum för bildning och kompetens. Regionens kultur, skapande branscher, aktiva kulturmiljö och kulturarv bör stödjas för att regionen ska behålla sin ställning och för att vi ska kunna garantera en ökad turism. Vi kan göra Jyväskylä till ett ännu starkare, europeiskt kulturcentrum.

 

Ett jämställt arbetsliv och flexibilitet vid kombination av familj och karriär

Arbetslivet ska vara sporrande och alla ska ha möjligheter att använda sina förmågor. Riskerna för marginalisering måste minimeras. Att skapa livslånga utbildningsvägar och förbättra flexibiliteten hos stöd- och socialskyddssystemen är viktiga faktorer när arbetslivet är i omvälvning, nativiteten sjunker och befolkningen åldras.

Arbetsgivaren ska kunna anställa den person som är mest lämplig för uppgiften, oberoende av personens ålder och kön. Drömmen om barn får inte vara ett hot för någon, den måste vara en lönsam möjlighet. Familjeledigheterna bör förnyas på barnens och familjernas villkor. En reform skulle förbättra i synnerhet kvinnornas ställning i arbetslivet. Även främjandet av lönetransparens är ett sätt att öka jämställdheten.

Grunden för kompetens skapas redan i barndomen och inom småbarnspedagogiken. Det är viktigt att tjänster för barn och familjer samt stödens form förbättras ytterligare. Det är viktigt att genomföra förslaget om två års gratis småbarnspedagogik. En hög kvalitet på småbarnspedagogiken och lämpliga gruppstorlekar bör garanteras.

 

Spetskompetens och tillväxtcentrum

Hela framtiden formas av människornas kompetens och deras möjligheter att uppdatera den. Endast när kompetensen och arbetsplatserna är i jämvikt kan vi skapa en stabil ekonomisk tillväxt och en hållbar utveckling. Jyväskylä är ett centrum för bildning, välbefinnande, idrott och kultur. Så ska det vara även i fortsättningen.

Den branschöverskridande och höga nivån på utbildningen i Jyväskylä måste bibehållas på alla utbildningsnivåer. Det är värt att vidareutveckla det tvärvetenskapliga samarbetet mellan olika utbildningsnivåer och samarbetet mellan läroinrättningarna. Även ett effektivt samarbete med arbetslivet är centralt. Mångsidigheten i Jyväskylä är en trumf som kommer att hjälpa oss att uppfylla framtidens behov.

Låt oss stärka den kompetens som finns i Jyväskylä och som erbjuder lösningar på globala frågor, bland annat lösningar för att hejda klimatförändringen och för rent vatten, cybersäkerhet samt utvecklingen av bioekonomi. I och med det kommande projektet Hippos2020 har vi ännu bättre förutsättningar än tidigare för att fungera som en huvudstad för välbefinnande och idrottsvetenskaper samt att erbjuda högkvalitativa lösningar även för utmaningarna med den åldrande befolkningen.

 

Internationellt samarbete

Min tankevärld kännetecknas av en centralfinländsk och öppen internationalism samt ett intresse för ny kunskap. Jag har alltid tagit vara på chanser att lära mig någonting nytt och till följd av detta har jag bott två gånger utomlands, men dock alltid återvänt till Jyväskylä. Med tanke på utmaningarna med åldersstrukturen och nativiteten är det även viktigt att få internationella toppexperter att stanna och bosätta sig i Jyväskylä. Våra högskolor och vårt arbetsliv är föremål för aktiva student- och tjänsteutbyten, så det finns redan alla förutsättningar för detta.

Nationell stolthet och internationalism utesluter inte varandra. Tvärtom gör en gedigen kunskap om vårt eget kulturarv att vi kan öka antalet stabila internationella samarbeten. I Finland lever vi i världens tryggaste och lyckligaste land. Hit har vi kommit tack vare några generationers hårda arbete. Det ska vi vara stolta över och fortsätta bygga ett ännu mer välfungerande samhälle. Vi kan och ska marknadsföra finländsk kompetens.

Finlands EU-medlemskap garanterar oss tillväxt, fred och trygghet. Det är viktigt att vara aktiv i ett område med över 500 miljoner människor som bildar världens största inre marknad. Detta eftersom de beslut som EU fattar har globala effekter. I detta beslutsfattande ska vi delta aktivt och driva bland annat frågor om hållbar tillväxt, en gemensam asylpolitik och hantering av flyktingströmmarna, försvarssamarbete på EU-nivå samt bekämpande av klimatförändringen.

Klimatförändringen

Bekämpandet av klimatförändringen och stödjandet av innovationer inom cirkulär ekonomi och bioekonomi kommer att vara de största globala utmaningarna under de närmaste åren, utmaningar som bör ligga till grund för allt beslutsfattande. Vi måste lämna över världen till kommande generationer i ett bättre och mer hållbart skick än den är nu!

 

Ingen kampanj lyckas utan ett bra team och en god gemenskap. Kom med som stödjare, aktiv kampanjarbetare eller någonting där emellan i vårens mest positiva team. Anmäl dig här!